دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401 ساعت 03:56

1401

ردیف

مصوبه جلسه 80

سطح

دستگاه مربوطه

1

با توجه به تصویب حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری، مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون با لحاظ فرصت مناسب از مالک یا نماینده وی در هیأت های بررسی و تجدید نظر جهت ایراد دفاعیه دعوت نماید و در راستای اطلاع رسانی به ذی نفعان در تمام مناطق شهرداری بنرهایی چاپ و اطلاع رسانی شود که با درخواست مالک یا نماینده قانونی وی در کمیسیون ماده 100 حضور پیدا کند.

استانی

شهرداری

2

مقرر گردید در راستای حل و فصل مسائل و اختلافات فی مابین بانک ها  و شهرداری در خصوص عوارض دریافتی شهرداری از شعبات، جلسه ای بین طرفین با دعوت رئیس محترم شورای عالی بانک ها تشکیل و موارد حل و فصل و مورد توافق قرار گیرد.

استانی

شهرداری

شورای عالی بانک ها

تأمین اجتماعی

3

در راستای توسعه گلخانه ها و تسهیل در امور آن مقرر گردید جلسه ای با حضور ریاست شورای عالی بانک ها، بانک کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و تفاهم نامه ای در خصوص تسهیلات مورد نیاز واحدهای گلخانه ای استان منعقد و اجرایی شود.

استانی

شورای عالی بانک ها

بانک کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

4

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی طی 20 روز از تاریخ جلسه  برنامه جامع و کامل در راستای توسعه گلخانه ها و تعیین تکلیف گلخانه های راکد تنظیم و به معاونت محترم اقتصادی استانداری ارائه نمایند.

استانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

5

مقرر گردید در راستای ساماندهی گلخانه ها کمیته ای در سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دادستانی،اداره اطلاعات،  استانداری و اتاق بازرگانی برای بازبینی مجوزها و تشخیص انحرافات و ابطال پروانه هایی که دارای انحراف هستند تشکیل و نتیجه طی  گزارشی در جلسه آینده شورای گفت وگو مورد بحث قرار گیرد.

استانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

6

مقرر گردید شرکت های مهندسین مشاور جلسه ای با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی برگزار و مسائل مربوطه فی مابین حل شود و نتیجه در جلسه آتی شورای گفت و گو ارائه شود.

استانی

شرکت های مهندسین مشاور

اداره کل تأمین اجتماعی

7

مقرر گردید حوزه استاندار مکاتبه ای با امضا استاندار محترم  ناظر بر الزام دستگاه های اجرایی به اجرای مصوبات شورای گفت وگو به تمام دستگاه های اجرایی استان ارسال نماید.

استانی

حوزه استاندار

8

با توجه به اعلام موارد متعدد تخلف مقرر گردید، شهرداری نواحی از دریافت هرگونه وجه علی الحساب جهت ارجاع به کمیسیون ماده 100 خودداری و معاونت محترم امور عمرانی استانداری نسبت به نظارت کامل به این امر و اعلام تخلفات احتمالی شهرداری های مناطق به دادگستری جهت پیگیری قضایی اقدام نمایند و مراتب جهت اقدام از سوی معاونت محترم عمرانی به شهرداری ابلاغ گردد.

استانی

معاونت عمرانی استانداری

دادگستری

شهرداری

9

با توجه به اینکه احداث گلخانه ها در زمره فعالیتهای کشاورزی قرار می گیرد مقرر گردید در راستای سهولت در صدور مجوز و احداث گلخانه ها موضوع ذیل به شورای گفتگوی ملی ارسال شود:

به استناد بند ب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که بیان می کند طرح های بخش کشاورزی و دامپروری، آبزی پروری ، گلخانه، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و .... که در خارج از محدوده روستاهای دارای طرح هادی یا بافت مسکونی قرار دارند مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون می شود در صورتی که بر اساس رای دیوان اکنون تغییر کاربری برای موارد فوق مشمول تبصره 1 ماده 1  می شود بنابر این پیشنهاد می شود تغییر کاربری اراضی برای احداث گلخانه از شمول تبصره 1 ماده 1  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خارج و براساس تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام گردد.

ملی

شورای گفتگو

ردیف

مصوبات جلسه 79

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر شد اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی حداکثر طی 5 روز گزارش خود را در خصوص مصوبه جلسه 77 شورای گفتگو  ارائه نمایند( در راستای ساماندهی و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال مقرر گردید اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در جلسه آتی گزارشی از واحدهای راکد و میزان ابطال پروانه های صادر شده به بهره برداری نرسیده در شورای گفت وگو ارائه نماید)

استانی

اداره کل صمت

سازمان جهاد کشاورزی گمرک استان

2

مقرر گردید جلسه کارشناسی شورای گفت وگو در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم را با دعوت از دینفعان و دستگاه های مرتبط برگزار نماید و نتایج در جلسه بعدی شورا مطرح شود ( همچنین موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود) 

استانی

شورای گفت وگو

3

مقرر گردید به جهت ارائه دفاعیات، مالک یا نماینده قانونی مالک در کمیسیون ماده 100 حضور داشته باشد و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 مکلف  است از تاریخ تصویب این مصوبه در جلسات کمیسیون از مالک یا نماینده قانونی وی جهت حضور و ارائه توضیحات دعوت به عمل آورد.

استانی

دبیرخانه کمیسیون ماده 100سازمان صمت

4

دفتر امور شهری استانداری مکلف است مصوبه حضور مالک یا نماینده قانونی مالک در کمیسیون ماده 100 را  به کلیه شهرداری ها و دبیرخانه کمیسیون شهرستان ها  ابلاغ نماید

استانی

معاونت عمرانی استانداری

5

با توجه به اینکه در حال حاضر نمونه برداری محموله های صادراتی در پایانه های مرزی انجام می شود و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است مقرر گردید نمونه برداری محموله های صادراتی در سردخانه و یا انبارهای اختصاصی شرکت های تولیدی روغن حیوانی تحت نظر گمرکات  انجام شود و پس از پلمپ انبار و سردخانه صدور گواهی انطباق بارها اجازه بارگیری و صادرات داشته باشند فرآیند آن توسط گمرک تنظیم گردد.

استانی

گمرکات استان

سازمان استاندارد استان

6

با توجه به اینکه نمونه های گرفته شده از محموله های صادراتی به آزمایشگاه های سایر استان ها (از جمله  فارس) فرستاده می شود و این امر زمانبر و هزینه بر می باشد مقرر گردید برای تسهیل فرآیند، سازمان استاندارد نمونه گیری انجام شده از محموله های روغن حیوانی را به آزمایشگاه شرکت کشت و صنعت نازگل که دارای امکانات و تجهیزات مورد نیاز می باشد ارجاع و چنانچه نیاز به مجوز می باشد  اداره کل استاندارد مقدمات دریافت مجوز را برای شرکت نازگل و سایر شرکت هایی که امکانات آزمایشگاهی مناسب دارند فراهم نماید.

سازمان استاندارد

سازمان استاندارد

7

نظر به اینکه در حال حاضر مجوز صادرات جوهر نمک و مواد شوینده توسط معاونت غذا و داروی کشور صادر می شود و این امر زمانبر می باشد و موجب ایجاد بوروکراسی می شود مقرر گردید موضوع تفویض اختیار صدور مجوز صادرات جوهر نمک و شوینده ها به معاونت غذا و داروی استانها به شورای گفتگوی ملی ارسال شود

ملی

شورای گفت وگو

8

مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی درخواست حذف و اصلاح مقررات برای تفویض اختیار صدور مجوز جوهر نمک و شوینده ها به دانشگاه علوم پزشکی استان  را به هیات مقررات زدایی ارسال نماید.

استانی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

9

مقرر گردید ظرف مدت 48 ساعت معاونت غذا و داروی استان نامه ای تهیه و با امضا استاندار جهت دریافت تفویض اختیار صدور مجوز جوهر نمک و شوینده ها به معاونت غذا و داروی کشور ارسال و نتیجه را در جلسه آتی شورای گفت وگو ارائه نمایند.

استانی

معاونت غذا و دارو

ردیف

مصوبات جلسه 78

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر گردید در راستای تکمیل زیر ساخت های مرزهای تجاری رسمی استان تصویب نهایی طرح های جامع این مرزها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در سازمان مرکزی پیگیری شود و همچنین اجرای فاز دوم طرح جامع مرز رسمی پرویزخان توسط اداره کل گمرکات استان در گمرک کشور و سازمان راهداری کشور تعیین تکلیف شود و نتیجه در جلسه آتی شورا و کارگروه توسعه صادرات استان مطرح گردد.

استانی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

گمرک استان

2

با توجه به اهمیت رویه حمل مستقیم و یکسره کالا از مبداٌ تولید تا مقصد نهایی و تأثیر این رویه در توسعه و افزایش صادرات و حفظ کیفیت کالاهای صادراتی مقرر گردید این مطالبه در مکاتبه ای توسط استاندار به وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی و وزارت صمت اعلام و نتیجه به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

( همچنین موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود) 

ملی

استانی

حوزه استاندار

شورای گفت وگو

3

با توجه به اهمیت واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز استان و کشور، مقرر گردید معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و گمرکات استان تمهیدات و سازوکار لازم را برای توسعه واردات کالاهای مورد نیاز انجام دهند.

استانی

معاونت اقتصادی استانداری

اتاق بازرگانی

سازمان صمت

گمرکات استان

4

نظر به اینکه صادرات خاک آهن از مرزهای تجاری کشور در حال انجام است و این فعالیت در مرز شیخ صله متوقف شده است و متقاضیان متعددی برای این فعالیت قانونی در این مرز وجود دارد مقرر گردید اداره گمرکات استان به فوریت ساز و کار مناسب را جهت انجام این صادرات عملیاتی نماید و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نماید.

استانی

گمرکات استان

5

نظر به تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز در راستای ساماندهی مرزهای تجاری( از جمله احداث دفاتر تجاری، بارانداز، انبار، سردخانه، اماکن خدماتی و ...) مقرر گردید ظرف مدت سه ماه تمهیدات و ساز و کارهای انجام این فرآیند توسط استانداری( معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی) تهیه و تدوین و دستورالعمل اجرایی آن برای مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ابلاغ گردد.

استانی

معاونت اقتصادی

 معاونت عمرانی

6

با توجه به اهمیت حوزه تجارت و بازرگانی در پیشبرد تولید و اشتغال و  همچنین نظر به سهم بسیار پایین این حوزه از تسهیلات بانکی استان( کمتر از 3% تسهیلات) مقرر گردید موضوع افزایش سهم این حوزه از سبد تسهیلات تکلیفی و تبصره 18 استان و ... توسط معاونت اقتصادی  استانداری به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صمت ،برنامه و بودجه ابلاغ شود.

استانی

حوزه استاندار

اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی

سازمان صمت

7

با توجه به اینکه در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم صراحتاً بیان شده است که شرکت های تعاونی که اعضا آن شرکت ها صرفاً روستاییان و عشایر می باشند از پرداخت مالیات معاف هستند و همچنین با توجه به اینکه اعضا شرکت های تعاونی مرز نشینان را روستاییان ساکن نوار مرزی تشکیل می دهند مقرر گردید موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی مرز نشینان به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

ملی

شورای گفت وگو

ردیف

مصوبات جلسه 77

سطح

دستگاه مربوطه

1

با توجه به اعلام مدیرکل محترم استاندارد در مورد آغاز به کار کمیته بررسی ماهیت مشتقات نفتی در استان مقرر گردید گزارش عملکرد ماهانه این کمیته جهت بررسی به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال شود.

استانی

سازمان استاندارد

2

به منظور کاهش و منطقی کردن تعرفه جرائم ساختمانی مقرر گردید ظرف ده روز آینده معاونت محترم عمرانی استانداری با حضور سازمان ها و تشکل های ذی ربط کمیته ای تخصصی را تشکیل و نسبت به بررسی دقیق تعرفه جرائم ساختمانی و بازنگری به شکل منطقی اقدام و نتیجه را جهت اجرا ابلاغ نماید و مصوبات این کمیته در حکم مصوبات شورای گفت وگو خواهد بود. نتایج حاصله د رجلسه بعدی شورای گفت وگو ارائه شود.

استانی

معاونت عمرانی استانداری

3

در راستای ساماندهی و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال مقرر گردید اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در جلسه آتی گزارشی از واحدهای راکد و میزان ابطال پروانه های صادر شده به بهره برداری نرسیده در شورای گفت وگو ارائه نماید.

استانی

اداره کل صمت

شرکت شهرک های صنعتی

سازمان جهاد کشاورزی

4

مقرر گردید در راستای حمایت از هر واحد تولیدی که بتواند برابر نامه های تدوینی و بازه زمانی (برای واحدهای کوچک و متوسط 18 ماه و واحدهای بزرگ 24 ماه) به بهره برداری برسد 50 درصد تخفیف در هزینه زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی اعمال شود.

استانی

شرکت شهرک های صنعتی

5

مقرر گردید در راستای عملیاتی کردن مصوبات شورای گفت وگو چنانچه دستگاه های ذی ربط نظری دارند قبل از تدوین مصوبه اعلام نمایند در غیر این صورت چنانچه مصوبه ای اجرا نشود دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

استانی

تمام دستگاه های ذی ربط

6

مقرر گردید جلسات شورای گفت وگو در سال 1401 در چهارشنبه های آخر هر ماه تشکیل و چنانچه نیاز به جلسه فوق العاده باشد با هماهنگی دفتر استاندار محترم اقدام شود.

استانی

دفتر استاندار

7

مقرر گردید در راستای حمایت از تولید، پیشنهادات ذیل در مورد چگونگی بخشودگی نرخ تعدیل ها بر اساس نحوه پرداخت برای واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود:

الف) طرح های به بهره برداری رسیده فعال با پرداخت اصل بدهی نرخ تعدیل 100 درصد بخشوده شود.

ب) طرح های به بهره برداری رسیده با پرداخت 50 درصد اصل بدهی 70 درصد بخشوده شود.

ج) طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد با پرداخت 100 درصد بدهی 100 درصد نرخ تعدیل بخشوده شود.

ضمناٌ مابقی بدهی به صورت اقساط 18 ماهه اخذ شود.

ملی

دبیرخانه شورای گفت وگو

8

بنا به دستور استاندار محترم در راستای حمایت از صادرکنندگان مقرر شد یک جلسه شورای گفت وگو به مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان اختصاص یابد.

استانی

دفتر استاندار

دبیرخانه شورا

9

در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده مقرر شد شهرداری کرمانشاه برنامه ساماندهی تأسیس ناحیه کارگاهی جدید این مشاغل را تدوین و پس از بررسی و اقدام در کارگروه ساماندهی مشاغل( حوزه معاونت عمرانی استانداری) مطرح و نتیجه را در جلسه شورای گفت وگو ارائه نماید

استانی

شهرداری کرمانشاه

معاونت عمرانی استانداری

10

مقرر گردید ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی برنامه فعال سازی واحدهای راکد و نیمه راکد را تدوین و در جهت عملیاتی شدن در ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی( حسب ضرورت وتناسب) مطرح و در دستور قرار دهند. گزارش اقدامات در جلسه آتی شورای گفت وگو مطرح شود.

استانی

اداره کل صمت

سازمان جهاد کشاورزی