تماس با دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

رئیس جلسات شورای گفت وگو : جناب آقای محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه

دبیر جلسات شورای گفت وگو : جناب آقای مهندس کیوان کاشفی

مشاور دبیرخانه شورای گفت وگو : جناب آقای دکتر رضایی

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه


آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی، شماره 535  کدپستی :6715664551

تلفن : 38239657(083)

فاکس : 38228161(083)

پست الکترونیکی : ppdc.kr@gmail.com

ارتباط با دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد امنیتی
بازآوری ورودی نامعتبر