شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 08:52

جدول زمانبندی برگزاری جلسات

جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال 1400
روز ماه تاریخ مکان برگزاری ساعت برگزاری
پنج شنبه فروردین 1400/01/05

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

توضیح: جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار می‌گردد، در مواردی که جلسه با حضور مقامات کشوری و با تعداد بیشتری از مدعوین برگزار می گردد جلسات در استانداری تشکیل می شود.

17 الی 19
اردیبهشت -
خرداد

1400/03/11

1400/03/25

تیر

1400/04/19

1400/04/29

مرداد -
شهریور

1400/06/17

1400/06/27

مهر -
آبان -
آذر 1400/09/17
دی -
بهمن 1400/11/27 یا 1400/11/28
اسفند 1400/12/24 یا 1400/12/26
خواندن 719 دفعه