نظرسنجی

مهمترین مشکلات فضای کسب و کار در استان؟
sorat_jlasat
mosavabat
pajohesh
form_darkhast