شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 08:52

جدول زمانبندی برگزاری جلسات

جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال 1398 مصوب هشتاد و چهارمین جلسه شورا مورخ 1398/01/26
روز ماه تاریخ مکان برگزاری ساعت برگزاری
پنج شنبه فروردین 1398/01/03
1398/01/24

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

توضیح: جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار می‌گردد، در مواردی که جلسه با حضور مقامات کشوری و با تعداد بیشتری از مدعوین برگزار می گردد جلسات در استانداری تشکیل می شود.

17 الی 19
اردیبهشت 1398/02/28
خرداد -
تیر 1398/04/01
1398/04/11
1398/04/19
1398/04/27
مرداد 1398/05/01
1398/04/26
شهریور 1398/06/28
مهر 1398/07/20
آبان 1398/08/04
آذر 1398/09/28
دی 1398/10/14
بهمن 1398/11/24
اسفند 1398/12/22
خواندن 48 دفعه